AUDYT WG KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

Audyt przeprowadzany jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM
WPROWADZONE ZOSTAŁY
NOWE OBOWIĄZKOWE WYMAGANIA DLA:

1. REJESTRÓW PUBLICZNYCH

2. WYMIANY INFORMACJI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

3. SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

KAŻDY PODMIOT REALIZUJĄCY ZADANIA PUBLICZNE MUSI DOSTOSOWAĆ SWÓJ SYSTEM INFORMATYCZNY TAK, ABY SPEŁNIAŁ ON MINIMALNE WYMAGANIA OKREŚLONE WW. ROZPORZĄDZENIU.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego Audytu wewnętrznego w zakresie Bezpieczeństwa Informacji – nie rzadziej niż raz na rok.

Zgodnie z tym podmioty, są zobligowane, do wykonania Audytu Bezpieczeństwa przeprowadzonego przez Audytora Bezpieczeństwa Informacji klasyfikowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 19011 lub wdrożenia Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001.