SZKOLENIA I KONFERENCJE

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

Zajmujemy się dostarczaniem szerokiej gamy szkoleń, warsztatów autorskich, webinarów z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych ale również propagowaniem wiedzy praktycznej z tego zakresu, także z udziałem ekspertów UODO, technologicznych i biznesowych.

Od wielu lat prowadzimy DEDYKOWANE szkolenia dla naszych klientów, które przygotowywane są ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji, oferując:

  • Małe grupy, zapewniające komfort pracy indywidualnej
  • Praktyczny program dostosowany do potrzeb uczestników
  • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
  • Materiały i wzory dokumentacji po szkoleniu 
  • Realizacja szkoleń na zamówienie dla grupy pracowników danej firmy
  • Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego
  • Poszkoleniowe wsparcie

NASZE SZKOLENIA: 

1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

Szkolenie skierowane jest do administratorów danych, Inspektorów Ochrony Danych oraz osób odpowiedzialnych za procesy związane z przetwarzaniem i ochroną danych w instytucjach i urzędach. Zakres szkolenia przewiduje praktyczne aspekty stosowania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozwiązania i narzędzia niezbędne w budowaniu systemów ochrony danych w organizacjach. Zaznajomienie uczestników pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym z  przepisami ogólnego rozporządzenia ochrony danych UE (RODO). 

2. NOWE CZYNNOŚCI ADMINISTRATORÓW DANYCH 

Szkolenie skierowane jest do Administratorów Danych oraz osób odpowiedzialnych za procesy związane z nadzorem nad przetwarzaniem i ochroną danych w instytucjach i urzędach z prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi zasadami ogólnego rozporządzenia ochrony danych UE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zakres szkolenia przewiduje praktyczne aspekty realizacji nowych obowiązków i prawidłowe wdrożenie wymogów w zakresie przetwarzania danych w zgodzie z rozporządzeniem, by  uchronić administratorów danych przed wysokimi karami i odpowiedzialnością odszkodowawczą. 

3. Od ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) do INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD / DPO) 

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o osobach, które pełniły funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI)  a aktualnie pełnią funkcję Inspektora ds. Ochrony Danych (IOD),. Uczestnicy wprowadzeni zostaną m.in. w zakresy tematyczne jak przygotować się do wdrożenia postanowień  Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE? jak przeprowadzać szacowanie ryzyka w instytucjach? kiedy potrzebne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych i jaką powinna ona mieć formę? jak opracować polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także nowe dokumenty wynikające z zapisów RODO. Uczestnicy dowiedzą się również jak prowadzone są czynności kontrolne UODO i jak się do nich przygotować.  

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SAMORZĄDOWEJ 

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej przystosowania procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szkolenie pozwoli również na spełnienie podstawowej wytycznej UODO, dot. przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez osoby wcześniej przeszkolone, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

5. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ORGANIZACJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH

Szkolenia skierowane są do właścicieli małych i średnich firm, pracowników wyznaczonych do sprawowania opieki nad kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych w ramach organizacji, inspektorów ochrony informacji, pełnomocników, koordynatorów ds. ochrony danych i osób odpowiedzialnych za nadzór bezpieczeństwa IT. Celem szkolenia jest przygotowanie kadr do zgodnego z prawem i procedurami obowiązującymi w firmie przetwarzania i ochrony danych. Specjalizujemy się w realizacji szkoleń zgodnie z potrzebami branż: ubezpieczeniowej, edukacyjnej, usług medycznych i farmaceutycznych, IT, sektora nowych technologii, marketingowej, reklamowej i PR, finansowej, turystycznej, nieruchomościowej (deweloperzy, pośrednicy), NGO. 

6. BEZPIECZEŃSTWO IT 

Szkolenie skierowane jest do administratorów systemów informatycznych (ASI), osób administrujących danymi osobowymi, Inspektorów Ochrony Danych, kadry zarządzającej, pracowników pracujących w systemach teleinformatycznych i odpowiedzialnych za wdrażanie polityk bezpieczeństwa oraz zabezpieczeń w organizacjach. Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem, możliwościami zabezpieczania komunikacji w systemach informatycznych, pokazanie realnych zagrożeń w użytkowaniu sieci komputerowych, przedstawienie praktycznych metod nawiązywania bezpiecznych połączeń, przesyłania uwierzytelnionych, podpisanych wiadomości. Omówione zostaną aspekty kryptografii i ich praktyczne zastosowanie w wybranych systemach informatycznych. Przedstawione zostaną m.in. aktualne standardy: szyfrowania danych, uwierzytelniania, infrastruktury klucza publicznego, bezpiecznych protokołów sieciowych, testowania integralności przesyłanych informacji, oraz zarządzanie hasłami w wybranych systemach operacyjnych.