Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

(dalej zwany „Regulaminem”). W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych  i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń stacjonarnych (otwartych) wprowadza się w życie niniejszy Regulamin (obowiązuje do dnia 1 maja 2017 r.).

§ 1.
ORGANIZATOR SZKOLEŃ

 1. Organizatorem szkoleń otwartych z zakresu ochrony danych osobowych jest Kwiecień i Partnerzy z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tkackiej 15 A, 90-156 Łódź, NIP 728-154-86-95 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem Danych Osobowych uczestników szkoleń, zgodnie z Ogólnym Rozporządzenem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  jest Organizator.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia otwarte z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń.

§ 3.
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji, który dostępny jest u Organizatora oraz dokonanie stosownej opłaty.
 2. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora (otrzymany od organizatora) nie później niż dwa dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
 3. W tytule przelewu należy wpisać nr faktury proforma wraz z tytułem szkolenia.
 4. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa uważa się, iż uczestnik dokonał rezygnacji ze szkolenia.
 5. W przypadku gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a uczestnik oświadczy iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora (szkolenia@kwiecienipartnerzy.pl).

§ 4.
SZKOLENIE

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. uczestnictwo w szkoleniu,
 2. prezentację szkoleniową,
 3. certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach,
 4. szablony w wersji elektronicznej dokumentacji, na którą umówił się Organizator z Uczestnikiem.

§ 5.
ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 2. W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator i osoba fizyczna lub podmiot wpłacający uzgodnią inny termin szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 4. Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie uczestnikowi lub osobie, która wypełniła formularz rejestracji.

§ 6.
REZYGNACJA ZE SZKOLENIA PRZEZ UCZESTNIKA

 1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: szkolenia@kwiecienipartnerzy.pl), przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału osoby zgłoszonej w terminie krótszym niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym uczestnika celem uzyskania opinii o przebytym szkoleniu.
 3. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.
 4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia, zgodnie z Ustawą. Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z  postanowieniami ww. Ustawy.
 5. W przypadku, gdy uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online, podmiot zgłaszający powierza Organizatorowi dane osobowe uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.
 6. Administrator oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi
  i organizacyjnym wynikającymi z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.